Držitelé bezpečnostní prověrky budou nově muset přiznávat protialkoholní léčení, drogy a hazard

Česká justice, Irena Válová

Národní bezpečnostní úřad se o změně psychického stavu držitele osvědčení o prověrce k přístupu k tajným materiálům nyní dozvídá i za několik let. Nově budou muset držitelé osvědčení hlásit protialkoholní a protidrogové léčení a hraní hazardu. Prověrka se rovněž rozšiřuje o přesnější struktury majetku – například o držení kryptoměn nebo o exekuce. Návrh BIS hlásit styky s cizí mocností třetím stranám NBÚ odmítl.

Vyplývá to z návrhu novely vyhlášky o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, jak ji navrhuje Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). „Navrhovaná změna vychází z praktických zkušeností, kdy se NBÚ nezřídka dozvěděl o změněném psychickém stavu držitele veřejné listiny až při opakované žádosti, ačkoliv k těmto změnám došlo již v době platnosti veřejné listiny,“ uvádí se v důvodové zprávě k novele vyhlášky.

„Stávající právní úprava neumožňuje NBÚ ověřit, zda držitel osvědčení fyzické osoby, resp. držitel dokladu splňuje podmínku osobnostní způsobilosti po celou dobu platnosti těchto veřejných listin, neboť prohlášení o osobnostní způsobilosti má za současné právní úpravy pouze v době probíhajícího bezpečnostního řízení o vydání veřejné listiny. Totožné platí i pro údaje o léčbě v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách,“ zdůvodňuje NBÚ nutnou změnu.

Alkoholismus, drogy a hazard

Podle důvodové zprávy byl až dosud NBÚ „nucen vyzývat žadatele o doplnění neúplných nebo nepřesně uvedených údajů v dotazníku“. „Návrh vyhlášky zpřesňuje některé položky dotazníku (adresy místa trvalého pobytu a adresy doručování, finance, movitý majetek, finanční pohledávky, nařízené výkony rozhodnutí a užívání omamné nebo psychotropní látky, požívání alkoholu nebo účast na hazardních hrách a související léčba),“ vysvětluje důvodová zpráva.

Vyhláška proto zavádí nové údaje, které budou muset držitelé osvědčení vždy NBÚ oznamovat: „Jde o zavedení dvou nových údajů, jejichž změny bude fyzická osoba oproti současné právní úpravě povinna oznamovat NBÚ. Jedná se o léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách a dále změny v prohlášení k osobnostní způsobilosti.“

Změna vyšla z praxe NBÚ

„Praxe ukazuje, že je třeba na změny v oblasti osobnostní způsobilosti reagovat v reálném čase a nikoli až s odstupem několik let v souvislosti s podáním další žádosti, což může být například v případě žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby opravňující k přístupu k utajované informaci stupně utajení Důvěrné více než 8 let,“ uvádí důvodová zpráva k novému bodu formuláře.

Nově v bodě g) žadatel uvede „léčbu v souvislosti s požíváním alkoholu, užíváním omamných nebo psychotropních látek nebo s účastí na hazardních hrách“, nebo v bodě h) změnu v prohlášení k osobnostní způsobilosti.

Nově bude do formuláře dotazníku rovněž doplněn přesnější vztah k bydlišti a detailní struktura majetku, kam přibydou položky „podíl v obchodní korporaci, virtuální aktiva, např. kryptoměny, NFT díla“. Kromě trvajících exekucí bude muset oznámit i ty skončené.

Virtuální aktiva byla do dotazníku přidána na základě připomínkového řízení poté, co ministerstvo financí a Nejvyšší kontrolní úřad upozornily, že výraz „kryptoměny“ český právní řád nezná na rozdíl od „virtuálních aktiv“.

BIS: Styk z cizí mocností hlásit policii nebo službám

Jak vyplývá z připomínkového řízení, Bezpečnostní informační služba navrhla do vyhlášky zavést nový bod ch) s povinností hlásit „kontakt nebo vazbu na současné bezpečnostní služby cizí moci nebo na její služby v oblasti zpravodajství, s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností, pokud takový kontakt nebo vazbu neoznámila Policii ČR nebo zpravodajské službě“.

„Nově navrhované oznamování směřuje na situace, kdy si oslovený držitel osvědčení nebo dokladu bude nebo by měl být vědom (např. vzhledem k zastávané pozici a absolvovanému poučení) toho, že jej kontaktovala cizí zpravodajská služba. Kontakt ze strany zpravodajské služby cizí moci může být pro oslovenou osobu novou a neznámou zkušeností. V takové situaci mnohdy pociťuje obavu z možných negativních dopadů pro jeho osobní či profesní život. V těchto případech považujeme za přínosné, aby se držitel osvědčení nebo dokladu mohl obrátit pouze na státní orgán, který má v působnosti zabezpečování informací,“ zdůvodnila svůj doplňující návrh BIS.

NBÚ: Hlásit informace třetím stranám je nežádoucí

Národní bezpečnostní úřad připomínce nevyhověl s tím, že vyhláška novelizuje jen hlášení „změn“. Z aplikační praxe NBÚ neplyne potřeba rozšiřování údajů, jejichž změny jsou držitelé osvědčení fyzické osoby povinny hlásit, o tuto položku dotazníku. Uvedený návrh na doplnění povinnosti hlásit změnu v oblasti údajů ve vztahu k zpravodajským službám cizí moci není z hlediska bezpečnostních řízení vedených NBÚ důvodný

Stávající formulář už nyní obsahuje povinnost vyplnit „Osobní kontakty s cizími státními příslušníky, nebo se státními občany České republiky žijícími v nečlenských státech Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy s výjimkou kontaktů vyplývajících z pracovních nebo služebních povinností po roce 1990, pokud se lze oprávněně domnívat, že jde o kontakty významné.“

„Chápeme pohled zpravodajské služby plynoucí z její působnosti, ale pro vedení bezpečnostního řízení k fyzické osobě není doplnění nutné…Navrhovaná změna navíc nepřímo zavádí povinnost oznamovat změny třetím stranám,“ uvedl k tomu NBÚ.

Návrh šel nad rámec zákonného zmocnění

Podle NBÚ by oznamování styků s cizí mocností policii nebo tajným službám „šlo mimo rámec zákona č. 412/2005 Sb. a nelze ho považovat za oznamování změn dle § 66 odst. 1 písm. d) nebo § 87 odst. 1 písm. c) zákona“. „Zavádí se dvoukolejnost a hrozí, že tyto skutečnosti nebudou žadatelé uvádět v dotazníku při nové žádosti, neboť budou mít zato, že změnu oznámili, když jí nahlásili na ZS nebo PČR, proto uvedou, že nedošlo ke změně,“ uvedl k tomu doslova Národní bezpečnostní úřad s tím, že nemá možnost ověřit, zda k ohlášení policii nebo tajné službě došlo.

„NBÚ nebude mít reálnou možnost ověřit, zda takové oznámení bylo příslušným autoritám učiněno, čímž se ustanovení stane absolutně obsoletním a povinnost zde uvedená nebude v praxi vymahatelná. Navrhované variantní řešení by bylo nad rámec zákonného zmocnění k této vyhlášce,“ uvedl k připomínce BIS Národní bezpečnostní úřad.

sinfin.digital