Investice do podnikového výzkumu a vývoje jako cesta k řešení hospodářské obnovy ČR. Napomoci v tom může i nový nástroj EU.

Strategickým cílem ČR pro následující střednědobý horizont 3-5 let je obnova ekonomiky zasažené vládními i mezinárodními opatřeními přijatými v reakci na pandemii covid-19. Klíčové je především zajistit opětovný růst HDP, což se ovšem neobejde bez masivních investic do zavádění nových technologií ve výrobě, jejím plánování, řízení a distribuci produktů. Nezbytným předpokladem pro to jsou inovace založené na výsledcích průmyslového výzkumu a vývoje.

Jedním z významných nástrojů státní podpory v této oblasti je podnikateli oblíbený program Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) s názvem TREND, který pro MPO implementuje Technologická agentura ČR. Cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Díky podpoře poskytované z tohoto programu dochází k rozvoji vlastní výzkumně vývojové činnosti v podnicích a účinnému uplatňování jejích výsledků v praxi, zejména v průmyslové výrobě a v nabídce nových produktů na trhu.

Podniky mají zájem realizovat výzkumně vývojové projekty, o čemž svědčí i data z dosud vyhlášených tzv. veřejných soutěží (VS) v programu TREND. Zatímco v první VS podprogramu „Technologičtí lídři“ bylo podáno celkem 396 návrhů projektů, ve druhé zaměřené na stejný podprogram to bylo 458 návrhů. Nutno přitom zdůraznit, že tato VS měla stanovenou lhůtu pro podávání návrhů projektů do 24. června letošního roku, tzn. již v době probíhající pandemie koronaviru. Ani tato mimořádná situace tedy zájemce neodradila, což naznačuje, že průmyslové podniky vnímají investici do výzkumu a vývoje a z něj vyplývající inovace a nové technologie, jako cestu k vlastní konkurenceschopnosti a k hospodářské obnově a prosperitě.

České druhé housle. V Evropě nemáme své lidi, tuzemské vlády jejich význam fatálně podceňují

Zájem ze strany podniků zároveň výrazně převyšuje finanční možnosti na straně poskytovatele podpory. Na 3. VS programu TREND byla ze státního rozpočtu alokována 1 mld. Kč, ovšem podle neoficiálních informací převyšuje poptávka v předložených návrzích projektů tuto částku více než sedminásobně. Finanční zdroje státního rozpočtu jsou limitované, a nově navíc pod značnou tíhou řady kompenzačních opatření přijímaných za účelem řešení dopadů koronavirové epidemie. Dodatečné navýšení státních prostředků v programu TREND je tudíž velmi nepravděpodobné, byť ze strany podnikatelů žádané Ohrožena je tak ovšem realizace významného počtu připravených projektů průmyslového výzkumu a vývoje, které by mohly napomoci zotavení české ekonomiky, ale nezbydou na ně finance.  

Je proto žádoucí hledat jiné, další zdroje. Jedno z možných řešení představuje nový evropský fond Recovery and Resilience Facility (RRF), který v červenci tohoto roku schválila na svém zasedání Rada EU. Tento fond má potenciál nasměrovat finanční zdroje EU k řešení největších problémů, do kterých se dostaly ekonomiky členských států v reakci na covid-19. 

Je to vláda alibistů. Vojtěch zavřel hudební kluby, narovinu to ale říct neumí, míní provozovatel Flédy

RRF předpokládá vypracování tzv. Národního plánu obnovy, na kterém v současné době již intenzivně pracuje Národní ekonomická rada vlády a MPO. Důraz je kladem na připravenost reforem/investic a zároveň soulad s pilíři Hospodářské strategie ČR, mezi které patří mj. „Věda, výzkum a inovace“. Je více než zřejmé, že návrhy projektů v programu TREND obě tyto základní podmínky splňují, a představují tak ideální předmět podpory pro financování z RRF. Program TREND je připravený, vyzkoušený a registruje kvalitní podnikatelské záměry do oblasti vývoje a inovací za miliardy Kč. Synergickým efektem díky dalším soukromým zdrojům z firem tak může celková částka k programu TREND do inovací a výzkumu dosahovat dvouciferné hodnoty. Jsou to rychle a maximálně efektivně vynaložené finanční prostředky, která ČR má k dispozici.

SDÍLET
sinfin.digital