Zeman amnestii neudělí. Kvůli koronaviru mohl propustit vězně s kratšími tresty

Jan Januš

27. 03. 2020 • 11:00

Advokát a polistopadový poslanec Petr Toman navrhl prezidentovi Miloši Zemanovi vyhlášení částečné amnestie, a to kvůli koronavirové pandemii, dlouhodobému přetížení věznic a dalším systémovým problémům českého trestání. „Zvažte prosím využití Vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat a v tomto složitém období jim pomáhat. Jistě byli potrestáni po právu, ale právě současná situace před nás klade otázku, zda není čas znovu zvážit přísnost jejich trestu,“ píše Toman v dopisu, který mělo INFO.CZ v čase publikace tohoto textu jako jediné velké médium exkluzivně k dispozici. V sobotu pak prezident prostřednictvím svého mluvčího vyhlášení amnestie odmítl.

Advokát Petr Toman ve čtvrtek odeslal dopis s návrhem amnestie prezidentovi Zemanovi datovou schránkou, s průvodními listy jej dostali rovněž premiér Andrej Babiš (ANO), který by musel rozhodnutí kontrasignovat, a ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Toman je požádal o „podporu při prosazení předmětného podnětu k vyhlášení amnestie, která dle mého názoru má smysl, a současně má potenciál zmírnit dopady dnešní nelehké situace“.

„Nikdy nekomentuji jakékoliv žádosti tohoto typu,“ uvedl v pátek na dotazy INFO.CZ, jak se prezident staví k návrhu udělení amnestie a zda vzhledem ke koronavirové pandemii učiní takovýto krok, jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček. V sobotu ale na Twitteru uvedl: „Prezident republiky tento podnět odmítl, protože je narozdíl od svých dvou předchůdců zásadním odpůrcem plošné amnestie. Kromě toho tento podnět považuje za škodlivý vzhledem k současné epidemiologické a ekonomické situaci.“

Petr Toman, partner kanceláře Toman, Devátý & Partneři a rovněž člen vedení České advokátní komory a Unie obhájců, navrhl například propuštění vězňů, jimž byla nepodmíněně odňata svoboda v případě úmyslných trestných činů na jeden rok a u nedbalostních trestných činů na dva roky. Nemělo tak jít o hromadné propouštění vězňů jako v předešlých případech prezidentských amnestií.

„Mimořádná situace, jako je tato, vyžaduje mimořádná řešení. Čeká nás přehodnocení dosavadních životních postojů z dob prosperity i definování nového hodnotového žebříčku. Mezi nimi i pojmů jako je vina a trest, spravedlnost a odpuštění. Co bylo spravedlivé v dobách „předcovidovské“, nemusí být spravedlivé nyní,“ argumentuje v dopise rovněž Toman.

„Plně respektuji rozhodnutí prezidenta, zda amnestii vyhlásí či nikoliv, i případné rozhodnutí, jak široká by amnestie mohla být, popřípadě kterých trestných činů by se vůbec netýkala,“ doplňuje pak ještě k dopisu Petr Toman.

Ministerstvo spravedlnosti v pátek odpoledne označilo prostřednictvím tiskového mluvčího Vladimíra Řepky „případné úvahy o amnestii“ za „předčasné“: „V souvislosti s informacemi, které se nyní objevily v médiích, by ministerstvo spravedlnosti chtělo kategoricky odmítnout spekulace o chystané amnestii. V tuhle chvíli resort justice amnestii nepřipravuje. Jedná se pouze o obecné úvahy v souvislosti s doporučením Světové zdravotnické organizace a aktuální situací v okolních státech, které pečlivě sledujeme.“

„Informace, které se objevují v médiích, byly reakcí na konkrétní dotaz související s výzvou Petra Tomana. Případné úvahy o amnestii jsou nyní předčasné. Navíc podobné kroky by vůbec nebylo vhodné činit v současné době nouzového stavu a epidemiologické situace," uvedl Řepka.

Dopis Petra Tomana prezidentovi:

Vážený pane prezidente,

následkem pandemie koronaviru a jejího řešení se naše společnost nachází v krizi, která nemá nejméně od konce druhé světové války obdoby.

Dne 12. 3. 2020 přijala Vláda České republiky usnesení č. 194, kterým s účinností od 14 hodin téhož dne vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, nouzový stav. V návaznosti na to, v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, rozhodla Vláda ČR o přijetí mnoha krizových opatření. Jsou uzavřeny školy, obchody, hotely i restaurace, občané mají zakázáno nejen cestovat, ale i vycházet z domů, továrny přerušují své provozy, zaměstnanci i živnostníci přišli ze dne na den o příjmy atd. Chod naší společnosti, každého z nás, je paralyzován v rozsahu zcela nebývalém, který si málokdo z nás dokázal představit.

Občané mají obavy z nákazy vysoce infekční nemocí COVID-19, trpí existenčním strachem z budoucnosti. Tisíce rodin zůstalo bez stabilních příjmů. Tisíce spoluobčanů neví, z čeho budou platit vyživovací povinnost vůči svým rodinným příslušníkům, zejména dětem. Tisíce zaměstnanců přijdou o práci, tisíce živnostníků se ocitnou na prahu insolvence.

Mimořádná situace, jako je tato, vyžaduje mimořádná řešení. Čeká nás přehodnocení dosavadních životních postojů z dob prosperity i definování nového hodnotového žebříčku.

Mezi nimi i pojmů jako je vina a trest, spravedlnost a odpuštění. Co bylo spravedlivé v dobách „předcovidovské“, nemusí být spravedlivé nyní.

Vážený pane prezidente,

Ústava České republiky Vám v článku 63 písm. j) a k) svěřuje dvě zcela výjimečná oprávnění, a to právo nařídit, aby se trestní stíhání nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, a právo udělovat amnestii. Vaši předchůdci vyhlašovali amnestie z různých důvodů: na oslavu svého zvolení či naopak při odchodu z funkce, při různých více či méně důležitých státních výročích či po zásadních politicko-společenských změnách.

V této těžké chvíli našeho života se na Vás obracím jako občan, dlouholetý advokát a obhájce ve věcech trestních: zvažte prosím využití Vašich pravomocí ke zmírnění současných problémů rodin, jejichž členové vykonávají trest odnětí svobody za méně závažná provinění a nemohou se o ně starat a v tomto složitém období jim pomáhat. Jistě byli potrestáni po právu, ale právě současná situace před nás klade otázku, zda není čas znovu zvážit přísnost jejich trestu.

Pokud mělo kdy v historii vyhlášení amnestie nějaký smysl, pak je to právě nyní!

Vyhlášení amnestie by bylo nejen projevem lidského pochopení současné tíživé situace občanů České republiky, ale i odpuštění těm, kteří si to zaslouží. Při jejím zvažování byste neměl přehlédnout ani další závažné skutečnosti týkající se výkonu trestu odnětí svobody:

-  v současné době vykonává trest odnětí svobody v českých věznicích celkem 21.135 vězněných osob, z toho je 19.070 osob odsouzených a 1.772 osob ve vazbě(1). Asi 1.500 odsouzených vykonává trest za neplacení výživného;

-  Česká republika patří k zemím s nejvyšším počtem vězňů na 100.000 obyvatel. V roce 2018 připadalo na 100.000 obyvatel 208,8 osob ve věznicích, což je více než dvojnásobek evropské střední hodnoty, tzv. mediánu. V tomto ohledu je Česká republika mezi 43 zkoumanými státy Rady Evropy na šestém místě za Ruskem, Gruzií, Ázerbájdžánem, Litvou a Moldavskem(2);

-  Česká republika patří ke státům, kde odsouzení vykonávají v průměru nejdelší nepodmíněné tresty odnětí svobody; v roce 2017 to bylo průměrně 24 měsíců, delší dobu trávili ve výkonu trestu odnětí svobody pouze občané Ázerbájdžánu, Portugalska a Rumunska(3);

-  Česká republika se dlouhodobě potýká s problémem přeplněnosti věznic, když na 100 míst ve věznicích v roce 2018 připadalo 106 vězňů(4);

-  pobyt každého uvězněného přijde státní rozpočet na částku kolem 400.000 Kč ročně.

Jsem přesvědčen, že vyhlášení amnestie by nevychýlilo misky spravedlnosti jedním směrem, ale napomohlo obnovení spravedlnosti tak, jak ji chápou a uplatňují ostatní státy Rady Evropy.

Vážený pane prezidente,

pokud byste o uvedeném aktu milosrdenství uvažoval, dovoluji si Vám navrhnout podle mého názoru velmi mírnou variantu, jejímž cílem není hromadné propuštění vězňů, jako v případě některých předchozích amnestií(5), nýbrž jen těch s nejmírnějším trestem s tím, že některé trestné činy je možné z dobrodiní amnestie zcela vyloučit. Jako příklad navrhuji: 1) prominutí:

-  nepodmíněných trestů odnětí svobody nebo jejich zbytků, pokud byly uloženy za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující jeden rok,

-  nepodmíněných trestů odnětí svobody nebo jejich zbytků, pokud byly uloženy za nedbalostní trestné činy ve výměře nepřevyšující dva roky,

-  z ostatních nepodmíněných trestů odnětí svobody jejich část ve výši jednoho roku, případně jejich zbytky kratší jednoho roku, to vše odsouzeným, kteří vykonávají nebo mají vykonat trest odnětí svobody s ostrahou;

-  podmíněně odložených trestů odnětí svobody, pokud byly uloženy za úmyslný trestný čin ve výměře nepřevyšující dva roky nebo nedbalostní trestný čin ve výměře nepřevyšující tři roky

-  pravomocně uložených nevykonaných peněžitých trestů nebo jejich zbytků, s omezením na méně závažné trestné činy, případně limitovat amnestovanou výši peněžitého trestu do výše nepřevyšující částku například 200.000 Kč;

-  pravomocně uložených nevykonaných trestů domácího vězení, obecně prospěšných prací;

2) nařízení, aby nebylo zahajováno a bylo-li již zahájeno, aby bylo zastaveno trestní stíhání:

- pro úmyslné trestné činy spáchané přede dnem Vašeho rozhodnutí, pokud za ně zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož hodní hranice nepřevyšuje jeden rok,

- pro nedbalostní trestné činy spáchané přede dnem Vašeho rozhodnutí, pokud za ně zákon stanoví trest odnětí svobody nepřevyšující tři roky

a současně rozhodl o tom, na koho se milosrdenství Vaší amnestie nepoužije;

3) abyste současně uložil ministryni spravedlnosti, aby Vám předložila k rozhodnutí návrhy na zastavení trestního stíhání, prominutí nebo zmírnění trestů uložených za trestné činy spáchané přede dnem Vašeho rozhodnutí osobami, na které Vaše rozhodnutí nedopadne nebo jen zčásti, jde-li o těhotné ženy, ženy nebo muže pečující o dítě mladší 15 let či příbuzné starší 70 let, osoby invalidní nebo trpící závažnou chorobou.

S přáním hodně zdraví

JUDr. Petr Toman, obhájce

1 Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby, stav ke dni 23. 3. 2020: https://www.vscr.cz/informacni-servis/rychla-fakta/

2 Nejvyšší státní zastupitelství, Zvláštní zpráva „Věznice“, 4 NZN 602/2019 ze dne 21. 10. 2019: http://www.nsz.cz/index.php/cs/tiskove- zpravy/2462-zvlatni-zprava-nsz-analyzuje-situaci-v-eskych-vznicich

3 tamtéž

4 tamtéž

5 V důsledku Havlovy amnestie z roku 1990 bylo na území České republiky propuštěno cca 15 tisíc osob

SDÍLET