Blažek: Krizový zákon nedává vládě právo rozhodnout o zastavení exekucí

Antonín Blažek

02. 04. 2020 • 13:30

KOMENTÁŘ ANTONÍNA BLAŽKA | Vláda v souvislosti s bojem proti koronaviru přijímá řadu krizových opatření, která nejsou vždy populární. Některá z těchto opatření vedou ke zmrazení české ekonomiky, a protože obdobná opatření omezující naše svobody přijímají i okolní země, hrozí, že vedle krize zdravotní bude i krize ekonomická. Není proto divu, že sílí ohlasy po tom, aby byly rychle zastaveny exekuce. Ale má vůbec vláda pravomoc k tomu, aby rozhodla o jejich zastavení?

Vláda nouzový stav vyhlásila podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a je po dobu jeho trvání oprávněna postupovat podle krizového zákona, který ji zmocňuje k přijímání opatření vedoucích ke zmírnění a eliminaci krizové situace. Vláda ale může konat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Exekuční činnost spadá pod moc soudní a krizový zákon vládě možnost zasahovat do výkonu soudní moci nedává. Soudům jejich nezávislost garantuje přímo Ústava, exekutorům zase exekuční řád.

I kdyby snad vláda, i přes nedostatek pravomoci, přistoupila k přijetí krizového opatření, které by mělo jakýkoli dopad vedoucí k odkladu, zastavení či jiné překážce ve vymáhání pohledávek věřitelů prostřednictvím exekučního řádu nebo jiného předpisu, pak si musí být vědoma, že stát bude podle § 36 krizového zákona plně odpovědný za škody, které tím způsobí, a že k uplatnění nároku na náhradu škody se vůbec nevyžaduje, aby takový postup byl nesprávný nebo nezákonný.

Postačí, že vláda postupovala podle krizového zákona a ten jí dává pravomoc omezit práva jednotlivce ve veřejném zájmu. Právě to pak odůvodňuje povinnost odškodnit každého, komu takovým postupem vznikla škoda.

Plošné zastavení exekucí je tak možné jedině přímou novelou exekučního řádu provedenou formou zákona přijatého parlamentem. I zde ale bude docházet k třenicím a konfliktu emocí a práva. Zatímco emoce oporu v právu nemají, psané právo má oporu v našem ústavním pořádku a tradicích: hned v prvním článku Ústavy se dočteme, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

JUDr. Antonín Blažek je advokát.

SDÍLET