Home office není dovolená. Advokáti rozebírají, co smíte a nesmíte, abyste nedostali výpověď

Jan Januš

19. 03. 2020 • 07:30

I práce z domova má svá pravidla, pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. Je například nutné sedět u pracovního počítače ve stejném čase, jako když jste v zaměstnání? Co je nutné dodržovat? INFO.CZ rozebralo základní právní souvislosti home office s advokáty Ivou Bilinskou z Deloitte Legal a Davidem Šupejem ze Sedlakova Legal. Že ne na všechny otázky zná zákoník práce jasnou odpověď, je vidět i z jejich reakcí. A tak je rovněž nutné k současné situaci přistupovat.

Jaká základní pravidla platí pro práci z domova?

Bilinská: Základním pravidlem je, že zaměstnavatel nemůže zaměstnance k práci z domova nutit, musí se s nimi dohodnout. Právní předpisy žádná specifická pravidla pro práci z domova neobsahují – zjednodušeně lze říci, že platí stejná pravidla, jako když zaměstnanec koná práci na pracovišti zaměstnavatele. Použití § 317 zákoníku práce, který upravuje tzv. domáckého zaměstnance, který si sám rozvrhuje pracovní dobu a platí pro něj i jiná specifická pravidla, nedoporučujeme.

Z pohledu zaměstnavatele je nutné zejména nastavit pravidla pro to: které pracovní pozice mohou práci z domova využívat; jak často (nebo v současné situaci spíše od kdy do kdy) budou zaměstnanci pracovat z domova; jaká bude adresa pro práci z domova; jakou finanční náhradu bude zaměstnavatel zaměstnancům poskytovat za práci z domova a v neposlední řadě jak má vypadat pracovní místo pro práci z domova z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Šupej: Zaměstnanec i zaměstnavatel se na práci z domova musí dohodnout. Home office nelze jednostranně nařídit nebo vyžadovat. Základ spočívá v tom, že zaměstnanec vykonává práci v době, kterou si v zásadě sám rozvrhuje, a to na dohodnutém místě mimo pracoviště zaměstnavatele.

Zároveň se uplatní některé výjimky vzhledem k tomu, kde zaměstnanec pracuje (neuplatňují se pravidla týkající se například prostoje nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy) a tomu, že si do značné míry může práci organizovat sám (například zaměstnanec při home office nemá nárok na pracovní volno s náhradou mzdy při vyšetření v nemocnici, protože si práci může rozvrhnout tak, aby pracoval před a po vyšetření). I když zaměstnanec pracuje doma, náklady na výkon práce nese zaměstnavatel, který také musí zajistit, že domácí pracoviště zaměstnance bude splňovat všechny podmínky z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Co musí zaměstnanec, který pracuje z domova, bezpodmínečně dodržovat?

Bilinská: Všechna pravidla, která si dohodl se zaměstnavatelem. Především místo výkonu práce z domova, pracovní dobu a dostupnost. Další oblastí je bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Zaměstnavatel musí nastavit pravidla, aby předcházel vzniku pracovního úrazu či nemoci z povolání. To bude standardně zahrnovat pravidla chování při práci z domova a také pravidla pro to, jak má domácí pracoviště vypadat. Musí splňovat technické předpoklady (pracovní stůl, připojení k internetu apod.), ale také předpoklady pro zajištění BOZP (ergonomická kancelářská židle, dostatek světla apod.).

Šupej: Home office nijak „nepozastavuje“ povinnosti zaměstnance ani zaměstnavatele. Až na několik odlišností, které vyplývají ze specifik home office (rozvrhování pracovní doby, některé překážky v práci nebo některé příplatky), musí strany dodržovat zákoník práce. Důležitou otázkou při home office je zejména nastavení a kontrolovaní domácího pracoviště z pohledu BOZP a přístupu na toto pracoviště.

Platí pro zaměstnance v případě práce z domova běžná pracovní doba?

Bilinská: Základním pravidlem je, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel, a tak je tomu i v případě zaměstnanců pracujících z domova. Záleží tedy na zaměstnavateli, zda zvolí pevné rozvržení pracovní doby, anebo nějakou flexibilnější variantu, například pružné rozvržení pracovní doby obsahující úseky základní a volitelné pracovní doby.

Zaměstnanec a zaměstnavatel se mohou dohodnout i na plně flexibilním režimu, ve kterém si zaměstnanec rozvrhuje pracovní dobu sám. To však nedoporučujeme zejména s ohledem na BOZP a na praktičnost – pokud zaměstnanec pracuje v týmu, je nutné, aby byl dostupný ve stejný čas jako jeho kolegové.

Šupej: Neplatí, zaměstnanec si na home office rozvrhuje pracovní dobu sám. Zaměstnavatelům však vřele doporučujeme, aby si se zaměstnancem dohodli aspoň základní rámec toho, jakým způsobem si zaměstnanec bude pracovní dobu rozvrhovat, zejména aby dodržoval přestávky v práci a mezi směnami a nepracoval v noci nebo o víkendech.

Co zaměstnanec riskuje, pokud tato pravidla nedodrží?

Bilinská: Především to, že mu práce z domova nebude nadále umožněna. Pokud nebude dodržovat pracovní dobu nebo nebude konat práci podle pokynů zaměstnavatele, riskuje samozřejmě i výpověď. Home office není speciální „dovolená“ a v případě malých dětí není obvykle využitelná ani místo ošetřovného.

Šupej: Home office je založen na nezbytné důvěře stran, protože zaměstnavatel nemá na dálku možnost zaměstnance kontrolovat tak, jako kdyby práce probíhala v kancelářích zaměstnavatele. Zaměstnavatel očekává, že zaměstnanec odvede práci stejně dobře. Pokud zaměstnanec dohodnutá pravidla nedodrží a naruší důvěru zaměstnavatele, riskuje zejména to, že mu tento benefit nebude poskytován. Jinak v případě špatně odváděné práce, nedodržování pokynů apod. může zaměstnavatel použít standardní sankční mechanismy zákoníku práce.

Často se mluví o tom, že české právo není na práci z domova úplně připraveno - co si o tom myslíte?

Bilinská: České právní předpisy práci z domova umožňují, ale s výjimkou úpravy již zmíněného „domáckého zaměstnance“ neobsahují žádná specifická pravidla, která by výkon práce z domova upravovala. Zaměstnavatelé tak musí zajistit plnění všech svých povinností stejně jako u zaměstnanců, kteří pracují na jejich pracovišti, což může být složité a řada zaměstnavatelů je v nejistotě, jak k práci z domova přistoupit.

Přitom již řadu let se ukazuje, že práce z domova je stále častějším a žádanějším benefitem, který oceňují zaměstnanci i zaměstnavatelé. Aktuální pandemie COVID-19 pak možnosti a výhody práce z domova zřetelně ukazuje. Zákonodárce by měl práci z domova v právních předpisech zohlednit a upravit její základní specifika a tak poskytnout zaměstnavatelům jasná (a funkční) pravidla pro nastavení práce z domova.

Šupej: Právní úprava není dokonalá. Samotná úprava home office v zákoníku práce je velmi skromná (jeden paragraf) a obsahuje některé mezery. Zatímco se vylučuje příplatek za práci přesčas, nejsou vyloučeny příplatky za práci o víkendech nebo v noci. Podle mého názoru by si také zaměstnavatelé zasloužili přinejmenším nějaké úlevy na úseku BOZP, protože faktická možnost kontroly jejich dodržování zaměstnancem je značně limitovaná.

Problematické zůstává i doručování těch nejdůležitějších dokumentů zaměstnanci, které někdy neúměrně zatěžuje zaměstnavatele (například osobní doručování do bytu zaměstnance v některých případech), nebo rovnou činí jejich elektronické doručování v praxi téměř nepoužitelným.

SDÍLET