Můžete podnikat ve vlastním bytě? Jaké to má výhody a jaké nevýhody, analyzuje Jiří Matzner

Jiří Matzner

28. 12. 2020 • 06:00
ANALÝZA JIŘÍHO MATZNERA | Podnikání z domova je v dnešní době koronavirové pandemie čím dál více řešenou tematikou, proto je nyní vhodný čas si připomenout některé základní požadavky pro výkon pracovní činnosti z prostředí svého bydliště a okomentovat hlavní výhody a nevýhody tohoto způsobu podnikání a práce vůbec. Právní úpravu této problematiky nalezneme především v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský zákon“).

Lze podnikat ve svém vlastním bytě?

Podnikat ve vlastním bytě samozřejmě lze a není to nic neobvyklého. Bude však záležet primárně na tom, o jaký způsob podnikání se bude jednat. Při „podnikání z domova“ bude v prvé řadě nutné si jako místo podnikání (sídlo) nebo provozovnu zřídit adresu svého bydliště. Podle živnostenského zákona je podnikatel běžně povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat právní důvod k užívání prostor, ve kterých má zřízené své sídlo, s výjimkou případů, kdy má podnikatel sídlo totožné se svým bydlištěm. Při podnikání z domu proto podnikatelé nemusí právní důvod užívání prostor svého sídla nikomu prokazovat, což je z administrativního hlediska bezesporu příjemným odlehčením. 

Jak je to však s povinností „domácích“ podnikatelů zřizovat si provozovnu a lze si ji vůbec zřídit doma? Odpověď na tuto otázku částečně poskytuje ustanovení § 17 živnostenského zákona. Podle něho se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost fakticky provozována. Pokud tedy podnikatel se sídlem na adrese svého bytu vykonává svou podnikatelskou činnost výhradně u svých zákazníků (jako např. výživový poradce, laktační specialistka nebo fyzioterapeut) a nemá žádný stálý prostor k výkonu své podnikatelské činnosti, nebude si muset ani provozovnu zřizovat. Na druhou stranu, pokud podnikatel vykonává svou podnikatelskou činnost výhradně či převážně na jednom místě (např. účetní ve své kanceláři nebo psychiatr ve své ordinaci), bude muset si provozovnu na takovémto místě zřídit. 

Provozovnou nemůže být jakýkoliv prostor, nýbrž pouze takový, který je svou dispozicí a charakterem plně způsobilý k výkonu podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy. Při provozování truhlářské dílny nebo práškové lakovny proto reálně nepůjde si na adrese svého bytu zřídit provozovnu, na rozdíl např. od poskytování poradenských služeb, u nichž stavební, technické, hygienické či jiné zákonné požadavky na provozovnu vyhovují parametrům běžné bytové jednotky. 

Podle živnostenského zákona musí být provozovna podnikatele trvale zvenčí viditelně označena obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem. Z praktického hlediska však může být informační cedule s označením podnikatele a základními informacemi o jeho podnikatelské činnosti i značně praktická, třeba s ohledem na získávání nových klientů v blízkém okolí. Provozovny určené k prodeji zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být rovněž zvenčí trvale a viditelně označeny jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli a kategorií a třídou ubytovacího zařízení, je-li předmětem podnikatelské činnosti poskytování přechodného ubytování. 

Kdy upřednostnit podnikání z domova? 

V době probíhající karantény a nouzového stavu v České republice kvůli šíření koronaviru je téma podnikání z domova opět velmi aktuálním, jelikož pro mnoho lidí v této nejisté době představuje jedno z mála východisek jak skloubit práci při současném dodržování přísných karanténních opatření a omezení volného pohybu. Dnes je proto více než kdy jindy nasnadě se uchýlit ke zhodnocení stávajících podmínek podnikání a práce z domova jako takové a učinit závěr o tom, že práce z domova by se měla stát výrazně dostupnější a měla by začít být vehementně podporována jak ze strany státu, tak i ze strany podnikatelů jakožto případných zaměstnavatelů. 

Jde totiž o jeden z mála způsobů, jak lépe časově skloubit pracovní a rodinný život a stát se flexibilnějším. Není proto důvod se práci či podnikání z domova bránit – spíše naopak, je třeba se takovémuto způsobu výkonu práce co nejvíce otevřít, jelikož skýtá mnoho výhod. Jednou z hlavních výhod podnikání z domova je například větší pracovní flexibilita a časová i finanční úspora spojená s dojížděním do práce. Práce z domova umožňuje podnikatelům si co nejefektivněji nastavit pracovní dobu tak, aby v jejím průběhu byli co nejvíce produktivní, a pro mnohé může být práce z domu také méně stresující. Při práci z domu se rovněž dají například nucené pracovní prostoje příjemně vyplnit třeba sportem či odpočinkem, což bezesporu posiluje tzv. „work-life balance“, která může naopak při značných pracovních náporech zvýšit odolnost vůči stresu a schopnost lépe řešit problémy. Při práci z domova podnikatelům odpadají také některé administrativní povinnosti vyplývající ze živnostenského zákona, jako je třeba povinnost podnikatele viditelně označit své sídlo. 

Je třeba se obávat práce z domu?

Mezi hlavní „nevýhody“ či možná lépe řečeno omezení tohoto způsobu podnikání určitě patří možnost provozovat pouze vybrané podnikatelské činnosti z vlastního bytu, zejména pak ty, které pro svůj provoz nevyžadují žádnou speciální stavební či technickou dispozici. Nejčastěji proto půjde například o poradenské činnosti, terapeutické činnosti nebo činnosti, jejichž výsledkem jsou určité nehmotné statky (jako např. programátorské, grafické, designérské či architektonické práce). Mezi další nevýhody podnikání z domova je třeba zařadit i neopominutelné aspekty, jako je nižší pracovní motivace a disciplína v domácím prostředí, nižší míra socializace s jinými lidmi, rozptylující přítomnost ostatních členů domácnosti, nebo problém s oddělováním práce od osobního života. V neposlední řadě může u vybraných profesí (jako např. u advokátů či daňových poradců) domácí kancelář působit poněkud neprofesionálně a kontraproduktivně při náboru nové klientely.

Podnikání a práci z domova lze jednoznačně doporučit jak mladším podnikatelům, kteří teprve rozjíždějí svůj byznys a nemohou si dovolit zvýšené náklady na nájem a provoz kanceláře či provozovny, tak i těm starším a zkušenějším, kteří tímto způsobem naopak mohou získat větší flexibilitu a více času pro rodinu. Podnikání a práce z domova je bezesporu pozitivním trendem moderní doby, přesto že zdaleka ne vždy bude možné, dostatečně vhodné nebo patřičně efektivní touto formou podnikatelskou činnost vykonávat.

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LLM. je zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et. al.

SDÍLET