Napětí v hnutí ANO vrcholí. Předsednictvo dá po několika měsících slovo vyhozeným členům

Jan Hrbáček

13. 05. 2020 • 10:41

Tento čtvrtek by se mělo v centrále hnutí ANO 2011 sejít předsednictvo hnutí. Tématem jednání má být především zrušení tří místních organizací v Brně, které inicioval lídr hnutí v krajských volbách, místopředseda a brněnský exprimátor Petr Vokřál. Podle informací, které získal Ekonomický deník, by měli členové zrušených organizací, kteří tak automaticky pozbyli členství, a s nimiž se o důvodech rušení nikdo z vedení přes dva měsíce v podstatě nebavil, dostat prostor pro své argumenty.

Tři místní organizace: v Brně-Židenicích, Brně-Černovicích a Brně-Starém Lískovci předsednictvo hnutí ANO 2011 zrušilo 5. března. „Organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s principy hnutí,“ řekl k tomu Petr Vokřál. ANO tak podle něj zareagovalo na personální propojení některých členů místních organizací s policejními vyšetřováními: mimo jiné s korupční kauzou na radnici Brno-střed s policejním krycím jménem Stoka, v níž figuruje bývalý politik ANO Jiří Švachula, a s napojením některých členů na „pochybné skupiny“ mimo hnutí.

Hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter několik dní po zrušení napsal členům zrušených organizací dopis, ve kterém jim vysvětluje, proč přišli o členství. „Hlavním důvodem zrušení místních organizací Židenice, Starý Lískovec a Černovice bylo poškozování dobrého jména hnutí ANO 2011, nedodržování morálních standardů hnutí ANO 2011 a jednání v rozporu se základními principy a hodnotami hnutí ANO 2011,“ konstatoval Richter. A zároveň členy zrušených organizací poučil o možných opravných prostředcích: „Proti výše uvedenému usnesení předsednictva ANO 2011 se lze odvolat na základě čl. 15 odst. 5. stanov hnutí ANO 2011 k rozhodčí a smírčí komisi hnutí ANO 2011, a to do 15 dní od doručení tohoto oznámení.“

Rozhodčí a smírčí komise (RASK) hnutí sice odvolání „bývalých“ členů dle poučení hlavního manažera přijala, ale postavila k apelu „zrušených“ členů zamítavě a řízení zastavila. Na vině jsou podle komise stanovy hnutí. „Předsednictvo Hnutí ANO 2011 schválilo na zasedání konaném dne 05.03.2020 zrušení místních organizací Židenice, Starý Lískovec a Černovice. Článek 15 odst. 5 stanoví, že k RASK se proti usnesení orgánů hnutí může odvolat kterýkoli orgán nebo člen hnutí, kterého se usnesení přímo týká. Podle stanov zaniká členství v hnutí a statut čekatele dnem zrušení místní organizace, u níž je člen evidován. Z těchto skutečností vyplývá, že členům hnutí evidovaným v místní organizaci zaniklo dne 05. 03. 2020 členství v hnutí a nemohou se k RASK proti usnesení předsednictva odvolat ani prostřednictvím orgánu – místní organizace. RASK proto usnesením řízení zastavila z důvodu nepříslušnosti k projednání a rozhodnutí věci,“ napsala vyloučeným členům předsedkyně rozhodčí a smírčí komise Dana Malinová.

Předsednictvo hnutí pak hlasováním per rollam (korespondenčně – pozn. red.) svoje rozhodnutí zrušilo a dalším stejným hlasováním pak zrušilo i svoje rozhodnutí o zrušení předchozího rozhodnutí. Vzápětí se ale dohodlo, že až se uvolní opatření kvůli koronaviru, tak se jeho členové kvůli tomuto vážnému konfliktu uvnitř hnutí sejdou.

„Proti tomuto rozhodnutí (z 5. března – pozn. red.) jste někteří z vás podali odvolání k rozhodčí a smírčí komisi hnutí ANO a zároveň zaslali svoje vyjádření a stanoviska k věci přímo předsednictvu. Bez ohledu na jednání a rozhodnutí rozhodčí a smírčí komise se předsednictvo ze své vlastní iniciativy rozhodlo zejména s ohledem na jemu adresovaná vyjádření a skutečnosti v nich uvedené, že se samo bude celou záležitostí ohledně zrušení předmětných místních organizací a zániku členství/statusu čekatele na členství znovu zabývat. Důvodem, proč k tomuto kroku předsednictvo přistupuje, je zachování snahy o maximální transparentnost celého procesu a vyhodnocení některých námitek odvolatelů. Na základě elektronické komunikace předsednictva a následného hlasování per rollam bylo předsednictvem konstatováno, že se jedná o natolik závažnou věc, že je nutno ji rozhodnout nikoli hlasováním per rollam, ale na jednání předsednictva při osobní účasti členů předsednictva, případně dalších dotčených osob. Jakmile to tedy vzhledem k současné situaci omezené mimořádnými opatřeními při epidemii bude možné, bude předsedou hnutí svoláno jednání předsednictva a to bude o dané záležitosti znovu jednat,“ napsal členům zrušených buněk hlavní manažer hnutí ANO Jiří Richter.

A pokračoval: „V souvislosti s tímto plánovaným jednáním předsednictva zároveň sděluji, že k dané věci můžete zaslat předsednictvu svoje vyjádření nebo návrhy, a to poštou na adresu sídla hnutí nebo prostřednictvím datové schránky. S ohledem na to, že předsednictvo se bude snažit zasednout k dané věci, jakmile to bude možné, ale zároveň aby vám byla poskytnuta přiměřená lhůta pro přípravu případných vyjádření, vás prosím, pokud chcete této možnosti využít, abyste tak učinili do 7 dní od doručení tohoto přípisu,“ poslal Richter členům na sklonku dubna.

Den D tedy nastane ve čtvrtek 14. května po 16 hodině v centrále hnutí. „Měli by dostat prostor i členové zrušených místních organizací,“ sdělilo s jistou nadějí na nápravu Ekonomickému deníku hned několik členů hnutí.

„Bývalí“ členové stále nedokážou pochopit a vstřebat rozhodnutí předsednictva, které přistoupilo ke zrušení tří místních organizací hnutí ANO bez bližších informací. „Podepsaným nikdy v minulosti nebylo ze strany orgánů hnutí nic vytýkáno, nebylo jim nikdy předestíráno jakékoliv porušení jak stanov tak morálních standardů, či principů nebo hodnot hnutí. Rozhodnutí předsednictva tak bylo pro ně naprosto překvapivé, neboť mu nepředcházelo žádné jednání či kritika jak ze strany oblastní tak i krajské organizace,“ tvrdí například ve společném vyjádření pro předsednictvo členové zrušené místní organizace z Brna-Židenic, které mu zaslal jejich právní zástupce Radek Ondruš.

Podepsaní bývalí členové „naprosto odmítají, že by porušili kteroukoliv ze svých povinností člena hnutí a není jim známo, že by tyto povinnosti porušila místní organizace, jako organizační složka hnutí“. „Odmítají spekulovat o důvodech, které předkladatele návrhu vedly k jeho podání, jen zdůrazňují, že skutečné důvody pro zrušení jejich místní organizace jim známy nejsou, nikdy s nimi nebyly projednány a nikdy neměli možnost se k nim jakkoliv vyjádřit. Se zrušením své místní organizace pak její bývalí členové zásadně nesouhlasí,“ stojí ve společném vyjádření.

Bývalí členové rozhodnutí předsednictva považují za nezákonné, neodůvodněné a ve své podstatě za předčasné, když způsob, jakým byl celý postup proveden bez možnosti, aby se k němu vyjádřili demokratickým způsobem, stejně tak, jako se k němu neměla možnost vyjádřit oblastní organizace hnutí, považují za krácení jejich práva na spravedlivý proces. „Pokud stanovy hnutí takový postup umožňují, pak mají podepsaní zato, že v dané části odporují stanovy Ústavě, neboť brání jejich ústavnímu právu svobodně se sdružovat v politických stranách a hnutích a nerušeně vykonávat politickou aktivitu. Jsou-li neústavní stanovy, je neústavní a tedy i nezákonný také postup, který z těchto stanov vychází a kterým bylo jejich členství v hnutí zrušeno,“ tvrdí dále.

Podepsaní bývalí členové jsou rozhodnutí ochránit své „dobré jméno a pověst“ i soudní cestou a jako jediný možný způsob řešení vidí v okamžitém zrušení napadeného rozhodnutí předsednictva, jež bylo učiněno per rollam, jímž bylo zrušeno předchozí rozhodnutí předsednictva učiněné rovněž per rollam, kterým bylo zrušeno rozhodnutí předsednictva ze dne 5. března, o zrušení jejich místní organizace Brno-Židenice. Podepsaní mají za to, že právě první revokační rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí ze dne 5. března bylo v řetězci sporných rozhodnutí jediné zákonné a spravedlivé, kdy právě v části, kde předsednictvo uložilo krajské organizaci hnutí v Brně svůj návrh řádně projednat v rovině místní a oblastní organizace a podrobně jej odůvodnit, spočívá celá podstata věci.

„Nestačí tedy novým, v pořadí čtvrtým rozhodnutím, jen zrušit to původní, je nutno důrazně deklarovat, že právě druhé rozhodnutí bylo správné a to předchozí i následující již byla nesprávná. Z uvedených důvodů proto podepsaní navrhují, aby předsednictvo svým rozhodnutí zrušilo třetí rozhodnutí ve věci, rušící předchozí rozhodnutí per rollam, rušící napadené rozhodnutí Předsednictva ze dne 5. března a toto revokační rozhodnutí potvrdilo včetně postupu uloženého krajské organizaci v Brně. Vyjma shora uvedeného návrhu neakceptují podepsaní jiné řešení, zejména pak případné úvahy o ponechání zrušení místní organizace v platnosti při jejich současném převodu k jiné místní organizaci či přímo pod oblastní organizaci. V podrobnostech dále podepsaní odkazují na přiložené odvolání a předžalobní výzvu, které činí pro stručnost nedílnou součástí tohoto vyjádření,“ stojí ve společném prohlášení.

Text předžalobní výzvy pak zní následovně: „S ohledem na ve věci svého dotčeného práva svobodně a nerušeně se sdružovat v politických stranách a hnutích tímto předsednictvo vyzývám, aby do 28. dubna 2020 zrušilo usnesení č. 10/5/3/2020. Marným uplynutím této doby podatel již přistoupí k soudní ochraně svého dotčeného práva… …Tuto výzvu považujte zároveň za výzvu dle ust. § 142a občanského soudního řádu. Podatel v žádném případě nesouhlasí se žádným rozhodnutím, kterým by bylo obnoveno jeho členství v Hnutí a on bez vlastního souhlasu převeden do jiné organizace než té, kterou si sám zvolí.“

To, že to v brněnském ANO nadále vře, dokazuje i čerstvý výpad tamního politického aktivisty Matěje Hollana, který je spojován s Petrem Vokřálem, proti starostce Králova pole a šéfce brněnského ANO Karin Karasové. „Tak krásně přiznat, že Karin Karasová, šéfka brněnského ANO, byla dlouhodobě napojena na Slušný lidi, to se musí ocenit. Teď ještě přiznat na férovku toho Aleše a Švachulovo dvojče, Pavla Dvořáka a máme to komplit. Ale nedochází mi jedna věc, po Sněmovně se vykládá, že ‚píšu‘ Vokřála, zatímco tady se uvádí, že Vokřál řídí mě,“ zaútočil Hollan na Karasovou.

Slušní lidé je politické hnutí založené v roce 2016 v Brně původně pod jménem Hnutí Dost, od 1. listopadu 2016 působící pod současným názvem Slušní lidé a Karasová s hnutím nemá prokazatelně nic společného.

Detektivové, kteří vyšetřují korupční kauzu brněnského hnutí ANO Stoka, ve spise uvádí, že šéf Slušných lidí Zdeněk Pernica byl v častém telefonickém kontaktu s vlivným brněnským manažerem a lobbistou Janem Tkadlecem. Ten nebyl v kauze obviněn, ale policie jej podezřívá, že byl součástí skupiny manipulující s veřejnými zakázkami na brněnských úřadech. V roce 2016 byl Tkadlec rovněž u zrodu hnutí Slušní lidé.

Text vyšel původně na webu Ekonomickém deníku. Publikujeme ho se souhlasem redakce.

SDÍLET