Další bič radních na Dvořáka. SPD nemá ve vysílání ČT přiměřený prostor, uvádí výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti České televize za rok 2020, kterou bude příští týden ve středu schvalovat Rada ČT, obsahuje naprosto zásadní a bezprecedentní ustanovení. Rada České televize v něm konstatuje, že ČT de facto porušuje zákon o České televizi, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání či Kodex ČT, neboť SPD Tomia Okamury na rozdíl od jiných politických stran nemá v jejím vysílání adekvátní prostor.

Na str. 115 Výroční zprávy o činnosti České televize, jejíž aktuální verzi má redakce INFO.CZ k dispozici, se píše:

„Na základě uvedených skutečností Rada České televize dospěla k názoru, že mediální prezentace významných politických stran a hnutí ve zpravodajských a diskusních pořadech České televize odpovídala i v roce 2020 jejich postavení na politické scéně a jejich zastoupení v hlavních zastupitelských orgánech, tedy především v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky. Politické strany a hnutí dostaly podle uvedených zjištění Rady České televize přiměřený prostor pro prezentaci svých představ, postojů a politických programů.

Jak vyplývá z údajů Media Tenoru o podílu devíti nejčastěji zmiňovaných politických subjektů na politickém zpravodajství (údaje a graf na str. 111) a o účasti zástupců politických stran a hnutí v diskusních pořadech (údaje a graf na str. 114), výjimkou byla v roce 2020 SPD, jejíž prostor ve zpravodajských a diskusních pořadech České televize ve srovnání s ostatními politickými stranami a hnutími je možné označit za neadekvátní, vzhledem k zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.“

Tolik doslovná, a byť dlouhá, tak především přesná citace klíčové pasáže výroční zprávy, která skoro jistě způsobí velký rozruch, neboť v ní radní de facto tvrdí, že Česká televize nenaplňuje zákon o ČT. Kromě toho, že jde o několikátý a evidentní krok v procesu, na jehož konci pravděpodobně bude hlasování o odvolání generálního ředitele ČT Petra Dvořáka, má celá věc ještě jinou rovinu. Otázka zní také takto: pokud Česká televize porušuje zákon o ČT, není situace zralá k tomu, aby poslanci odvolali kompletní Radu ČT, v jejímž popisu práce je právě to, aby ČT zákon dodržovala?

Byť jde s ohledem na rozložení sil v dolní komoře o krajně nepravděpodobný scénář, bude mimořádně zajímavé sledovat, jak se jednotlivé strany ve sněmovně, která výroční zprávy České televize schvaluje, zachovají. V této souvislosti není od věci ocitovat také zákon o ČT. Píše se v něm toto: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů“.

Kodex ČT pak uvádí: „Časový prostor, který je dán jednotlivým politickým stranám a hnutím, musí být ve svém celku vyvážený. Vyváženost se posuzuje zejména podle váhy jednotlivých politických stran v demokratické společnosti odvozené především z výsledků voleb do hlavních orgánů zastupitelské demokracie. Zároveň je však třeba zajistit, aby poměr mezi diskusními vystoupeními činitelů vládních stran a stran opozičních byl v souhrnu poskytnutého prostoru přibližně vyrovnaný.“

Předně, vyváženost, jak vyplývá z výše citovaných ustanovení, by měla být měřena v celku vysílání ČT, navíc se nevztahuje k jednotlivým politickým stranám, nýbrž ke stranám vládním a opozičním. Nehledě na zastoupení jednotlivých stran nejen ve sněmovně, ale také v Senátu, v krajských zastupitelstvech, případně na komunální úrovni. V danou chvíli je nicméně evidentní, že je třeba formulaci obsaženou ve výroční zprávě chápat v návaznosti na usnesení Rady ČT, se kterým přišla radní Hana Lipovská.

Zní takto: „Rada žádá generálního ředitele, aby Radě ČT postoupil informace o účasti a) předsedů, b) představitelů parlamentních subjektů v kalendářním roce 2020 v rozsahu: - počtu pozvání - počtu přijatých pozvání - počtu odmítnutých pozvání, a to zvlášť za každý z hlavních profilových pořadů ČT24 (Události, Události, komentáře, Interview 24, 90 ČT 24, Otázky Václava Moravce).“ Jak známo, Dvořák zatím seznam radním nedodal, na což Rada ČT reagovala schválením usnesení, ve kterém konstatuje, že generální ředitel ČT nesplnil její usnesení.

Zde snad jenom tolik, že zákon o ČT, ani její kodex, pochopitelně nic neříkají nejen o Otázkách Václava Moravce nebo Událostech, komentářích, ale ani třeba o předsedech politických stran. Zároveň je o něco jasnější, kam Lipovská a spol. míří a koho na jednáních Rady ČT, pokud jde o její vyváženost, mimo jiné hájí a zastupují: Je to SPD, jejíž předseda Tomio Okamura se nikterak netají třeba tím, jak nesnáší Václava Moravce.

A ještě dovětek: v únoru letošního roku Rada ČT projednávala materiál nazvaný „Zpráva o měření veřejné hodnoty vysílání v roce 2020“. Jde v podstatě o stejnou látku, které se věnuje také v úvodu citovaná pasáž z výroční zprávy, a nejen to, výroční zpráva z něj vychází, je jejím základem, pokud jde o vyváženost vysílání ČT. Pikantní na tom je, že tehdy materiál radní schválili, a to dokonce jednomyslně.  

Píše se v něm třeba toto: „Tón medializace politických subjektů v pořadu Události vykazoval v porovnání s jinými zpravodajskými relacemi podobně nízké podíly pozitivních a výrazně nižší podíly negativních výpovědí, což svědčí o vysoké míře postojové neutrality zpravodajství České televize. V ostatních zpravodajských relacích se objevovaly častěji negativní zmínky především v případě SPD, KDU-ČSL a ANO.“

O kus dále pak toto: „Nejčastějšími diskutéry v pořadech Otázky Václava Moravce a Máte slovo s M. Jílkovou byli v roce 2020 představitelé dvou vládních uskupení, ANO (69 účastí) a ČSSD (51 účastí). Ve vysílání uvedených pořadů se objevili zástupci celkem 15ti politických subjektů, pochopitelně častěji těch parlamentních. Skladba politických hostů obou pořadů odpovídala koaličnímu a opozičnímu rozložení sil v Poslanecké sněmovně.“

Všímejte si poslední věty, která s odkazem na Kodex ČT zmiňuje zastoupení vládních a opozičních stran ve svém celku, a nikoli každou zvlášť. Na závěr je třeba ještě zdůraznit, že o finální podobě výroční zprávy budou radní hlasovat příští týden ve středu, už teď můžeme ale směle odhadovat, že konflikt radních na úkor citované pasáže stran nepřiměřeného prostoru pro SPD je prakticky jistý.

sinfin.digital