„Tady nejste v Bělorusku.“ Radní ČT se střetli kvůli žalobě odvolaných členů dozorčí komise

Aniž by Rada ČT přijala patřičné usnesení, vybral její předseda Pavel Matocha advokátní kancelář, konkrétně o KŠD LEGAL, která má podle smlouvy zastupovat radu ve sporu o listopadové odvolání její dozorčí komise. Někteří radní s postupem Matochy nesouhlasí a požadují, aby od smlouvy bylo odstoupeno. Pikantní na celé věci je, že smlouvu s advokátní kanceláří neuzavřela Rada ČT, nýbrž samotná Česká televize. Jinak řečeno: odpovědnost za odvolání dozorčí komise má rada, ale pokud jde o žalobu, přehodila ji na management televize.

„Česká televize zadala na žádost vedení Rady ČT objednávku na právní služby advokátní kanceláři KŠD LEGAL,“ uvedl na jednání rady její předseda Pavel Matocha. Advokátní kancelář si podle něj za právní služby naúčtuje 200 tisíc korun. „Je takový problém s touto skutečností seznámit členy rady?“ reagoval na Matochu radní René Kühn s tím, že je Rada ČT kolektivní orgán a není problém, aby její vedení každému členovi zaslalo e-mail. „V mezičase nebylo jednání Rady ČT, tu informaci dostáváte teď,“ opáčil Kühnovi Matocha. Toho se následně zastal radní Jiří Kratochvíl.

Slovo si pak vzal Zdeněk Šarapatka, který označil reakci Matochy na dotaz Kühna za arogantní. Následně radním připomněl, že se spolu s Kühnem kvůli celé věci obrátili dopisem na generálního ředitele ČT Petra Dvořáka. V dopise, který má redakce INFO.CZ k dispozici, Dvořáka žádají, aby ČT od smlouvy uzavřené s KŠD LEGAL 5. února letošního roku odstoupila, případně ji přepracovala. 

Šarapatka následně pasáže dopisu přečetl do mikrofonu. „V souvislosti s dále uvedenými fakty si nepřejeme být touto advokátní kanceláří zastupováni v soudním sporu s členy dozorčí komise, s jejichž odvoláním jsme se na zasedání Rady ČT dne 11. listopadu 2020 neztotožnili,“ píše se hned v jeho úvodu. Jen pro připomenutí: na zmíněném jednání nechala radní Hana Lipovská načíst text usnesení, kterým Rada ČT vyslovila vážné výhrady k práci dozorčí komise coby svého poradního orgánu a na základě toho jí také jako celek odvolala. Následně se o celé věci rovnou hlasovalo – bez debaty nebo vysvětlení důvodů pro odvolání komise.

Bylo to rychlé a koordinované, bez humbuku. Přitom někteří radní, stejně jako členové dozorčí komise, se o návrhu dozvěděli jen několik hodin před jednáním Rady ČT, a někteří ani to ne. Pro tehdy bylo deset radních, konkrétně Daniel Váňa, Pavel Matocha, Jiří Šlégr, Jiří Kratochvíl, Vladimír Karmazín, Maxmilián Kašparů, Hana Lipovská, Lubomír Veselý, Roman Bradáč a Pavel Kysilka. Proti byli Zdeněk Šarapatka a Martin Doktor, tehdejší předseda René Kühn se hlasování zdržel. Další dva radní, tedy Jaroslav Dědič a Tomáš Samek, byli tehdy z jednání omluveni. 

Odvolaní členové dozorčí komise se odvolali a následně podali v lednu žalobu. Kontext je důležitý pro pochopení dopisu Šarapatky a Kühna, který zmiňuji v úvodu textu. Cituji: „U objednávky na externí právní služby v této věci Vás proto žádáme o změnu v položce 1, Služby 12901 ‚Zastupování Rady ČT v žalobě proti rozhodnutí dle usnesení č. 226/18/20 u MS v Praze' na jmennou specifikaci deseti zastupovaných členů Rady České televize, kteří dozorčí komisi odvolali, tedy bez našich jmen a uvádění Rady České televize jako celku.“ 

Oba radní Dvořáka v této souvislosti upozorňují, že právní zastupování je občanským aktem svobodné vůle, k němuž nelze nikoho zavázat ani v případě dodatečného usnesení rady, které bylo také ve středu na jednání přijato. Důvodů pro odstoupení, respektive přepracování objednávky Šarapatka s Kühnem spatřují více: „Advokátní kancelář KŠD LEGAL byla předsedou (vedením) Rady ČT Pavlem Matochou vybrána bez jakéhokoliv předchozího projednání na řádném zasedání rady a bez přijetí usnesení rady k věci (viz Zápis z jednání rady 27. 1. 2021). Takový postup neumožňuje předsedovi rady Jednací řád Rady České televize.“

A dále: „Předseda (vedení) rady sice zastupuje radu navenek, jedná jejím jménem a podepisuje její dokumenty, ale bezesporu nejsou ani on, ani vedení rady bez předchozího projednání v radě jako kolektivním orgánu veřejné kontroly, zmocněni svévolně rozhodovat o výběru externích právních služeb ve statisícových hodnotách.“ K takovému kroku jej podle Šarapatky a Kühna neopravňuje ani odst. 6/c Jednacího řádu Rady ČT, neboť v době mezi jednáními rady a v naléhavých případech koordinuje bez usnesení rady pouze plnění úkolů členů rady. 

Svévolný výběr advokátní kanceláře podle Šarapatky a Kühna není koordinací plnění úkolů členů rady. „Jednací řád Rady České televize je pro činnost rady závazným dokumentem, viz § 7 Zákona o České televizi. Jeho nerespektování je tedy porušením zákona,“ dodávají oba dva v dopise Dvořákovi. „Náš požadavek na odstoupení, respektive přepracování zmíněné smlouvy nezmění ani eventuální dodatečné usnesení Rady České televize, případně přijaté ex post (což se také ve středu stalo, pozn.red.), tedy až po uzavření předmětné smlouvy,“ píše se dále dopise, který má redakce INFO.CZ k dispozici.

„Náš požadavek trvá i vzhledem ke skutečnosti, že jsou nám vedením rady nadále protiprávně selektivně zatajovány zásadní dokumenty rady včetně externích právních stanovisek, kterými předseda (vedení) rady hájí své postupy jak v Radě České televize, tak ve Volebním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i na veřejnosti,“ píše se dále v dokumentu. V neposlední řadě Šarapatka s Kühnem připomínají, že se podle Zákona o ČT hradí náklady na činnost rady a na odměny jejích členů, jakož i náklady na činnost dozorčí komise a na odměny jejích členů, ze zvláštní výdajové položky rozpočtu České televize.

Podle obou radních ale netransparentní výběr advokátní kanceláře předsedou (vedením) rady a najaté externí právní služby v počáteční hodnotě 200 000 Kč k obhajobě právně sporného odvolání dozorčí komise, nijak nesouvisí s „náklady na činnost rady“. Šarapatka a Kühn nakonec s odkazem na zákon zdůrazňují, že Rada ČT má kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu a nikoli jej paradoxně zatěžovat náklady na obhajobu sporného postupu deseti konkrétních členů rady. „Rada ČT je kolektivní orgán, rozhoduje hlasováním, pokud nějak rozhodne, je to rozhodnutí celé Rady ČT,“ reagoval na dopis Matocha. „Takto nemůžete jednat,“ opáčil mu Šarapatka. „Tady nejste v Bělorusku,“ dodal.

„Vy jste o tom věděla, Hanko?“ otázal se pak Kühn radní Hany Lipovské. Sice řekla, že u sebe nemá přepis jednání, podle ní se ale nejspíš o tom na minulém jednání Rady ČT mluvilo. „Ve chvíli, kdy se tady počítají chlebíčky a dětské tábory, mi to přijde absurdní. Navíc budeme hlasovat o usnesení ve chvíli, kdy je tato objednávka za statisíce korun už odeslána,“ dodal Kühn. Matocha pak nechal o celé věci hlasovat, opět aniž by všichni radní byli s usnesením předem obeznámeni, a většina radních mu dala za pravdu. Zrovna tak ho následně pověřila jednáním v celé věci za celou Radu i do budoucna. Loni vzniklá většina v radě tím opět ukázala, že postupuje v pevném semknutí a dokáže prohlasovat takřka vše. Včetně třeba toho, že nastálo najme externí právní kancelář, která jí bude poskytovat rady pro výkon kontrolní činnosti.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital