Manželství jen na zkoušku? Mýtus, který vás může stát hodně nervů i peněz

Romantické jihoamerické telenovely uvádějí své hrdiny často před oltář, typické vztahové zvraty ale často znamenají snadný rozvod v řádu hodin po uzavření sňatku. Řadě Čechů se tento svatební lifestyle zažral tak hluboko pod kůži, až jsou přesvědčeni, že je něco takového možné i v našem právním řádu.

Je to tedy možné? Není! Nebo aspoň ne tak jednoduše. Je mi z toho sice trochu stydno, nicméně asi nejsem sám, kdo podroušen požádal v průběhu příjemného večera kamarádku či dámu, kterou sotva znaje, o ruku. 

Dohodli jsme si s vážnou tváří schůzku druhého dne na radnici s tím, že nás ráno „objednám“. Naštěstí jsem zaspal a vůbec se mi to všechno nějak rozleželo, takže svoboda byla uchráněna, resp. její doživotní omezení odloženo na neurčito.

Jsou ale i tací, kteří takové štěstí neměli a z „hecu” si po zcela marginální známosti skutečně řekli „ano“. 

Snad právě pod dojmem mylného povědomí, že ten prokletý souhlas mohou vzít během určité krátké lhůty bez dalších škod zpět. Chyba! Vstup do manželství si je potřeba řádně rozmyslet, žádná doba 24hodinového nebo jinak dlouhého hájení v ČR totiž neexistuje. 

Občanský zákoník přesto obsahuje několik ustanovení, která mohou existenci manželství ukončit jinak než klasickým rozvodem.

Máma, táta, děti, pes. Proč firmy, které bojují za manželství pro všechny, pořád v reklamě používají klasický model rodiny?

Vadné a bezvadné manželství

Základem úpravy institutu manželství v občanském zákoníku je soustava podmínek, které brání jak vzniku, tak i trvání manželství, u něhož není předpoklad budoucího (na)plnění svého účelu. 

Zákon definuje, že hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc. 

V případě, že některé tyto podmínky nejsou splněny, trpí manželství „vadou“. A bylo-li manželství uzavřeno s vadou, která ve významnější míře ohrožuje fungování a účel manželství, může být takové manželství prohlášeno za neplatné, či tzv. „zdánlivé“. 

Hlavní rozdíl mezi zdánlivostí a neplatností manželství spočívá v tom, že zdánlivé manželství nevzniká a nevyvolává žádné právní následky – naše právo jeho existenci vůbec neuznává. 

Neplatnost manželství je naproti tomu prohlašována soudem na návrh nebo i ex offo ke dni jeho uzavření; do doby soudního rozhodnutí je ale manželství považováno za platné se všemi souvisejícími právními důsledky, jako je vznik SJM (společného jmění manželů), vztahy k dětem apod...

Neplatnost manželství je spojována s nedostatky, které můžeme rozdělit mezi ty týkající se osob snoubenců, jejich vzájemného vztahu a projevu vůle k uzavření manželství jako takovému. 

Za neplatné bude manželství prohlášeno v případě, že došlo ke sňatku mezi příbuznými, a to mezi rodiči a potomky nebo mezi sourozenci, byť i nevlastními. 

Svazek bude dále zneplatněn v případě, kdy by se prokázalo, že jeden z manželů je stále manželem/manželkou v jiném manželství, nebo (nově i) partnerem či partnerkou v registrovaném partnerství. 

Některé sňatky raději neměly nikdy vzniknout.

Sňatek u nás není možné uzavřít ani s člověkem mladším 18 let, který je jako nezletilý podle českého právního řádu považován za neúplně svéprávného, pokud neurčil jinak soud – typicky v případě, kdy je během takového manželství počato dítě, které se narodí živé. 

Neplatné bude manželství rovněž v případě, kdy došlo v případě jednoho ze snoubenců v minulosti k omezení svéprávnosti.

Z hlediska tématu našeho článku neplatnosti manželství je zajímavý § 684 občanského zákoníku, ve kterém se hovoří o vstupu do manželství, jenž byl učiněn v důsledku omylu o pravé povaze sňatečného právního jednání. To může v praxi postihovat výjimečné a bizarní případy, kdy daná osoba sice projevila vůli vstoupit do manželství, avšak nebyla si vědoma, že následkem tohoto projevu bude skutečně vznik manželství.

Komentářová literatura hovoří o příkladu, že jeden z manželů bude mít za to, že při daném obřadu se jedná pouze o zasnoubení, resp. o přípravu na slavnostní ceremonii a ne přímo o sňatek. Mohla by nastat také situace, kdy by při uzavírání manželství s cizincem neznalým českého jazyka nebo neslyšícím či němým nebyl přítomen příslušný tlumočník. 

Zákonodárce v tomto případě poskytuje nejen možnost řešení obyčejného omylu, ale také sňatků, kdy jeden z manželů byl druhou stranou v omyl uveden záměrně, například ze zištných důvodů typicky v případě tzv. sňatkových podvodů.

Vědci zjistili, že... Děti se rodí až překvapivě častěji ve stejném měsíci jako jejich matky

Ne-manželství

Jak už jsme si řekli, za zdánlivé manželství považujeme sňatek, který trpí natolik závažnými a neprominutelnými vadami, že vůbec nejsou splněny všechny náležitosti potřebné k řádnému vzniku manželství. Na zdánlivé manželství se proto hledí, jako kdyby vůbec nevzniklo.

Opilost nemůže být příčinou vedoucí ke zdánlivosti uzavřeného sňatku, protože ztrátu zdravého úsudku jste si v důsledku zamlžených morálně volních vlastností způsobili sami. 

Naproti tomu lékařsky prokázaná duševní porucha ke zdánlivému manželství vést může. Základním předpokladem relevantní vůle zkrátka je, že tato vůle pochází od osoby, která je adekvátně rozumná jejím prostřednictvím právně jednat.

Manželství nevznikne, ani pokud by souhlas snoubence s uzavřením manželství nebyl úplný a svobodný, nebo pokud nebylo jeho jednání dostatečně zřejmé. 

Projev vůle musí být veden opravdovým sňatečným záměrem. Manželství tak bude zdánlivé, jestli bylo učiněno vtipem či ve hře, což se ovšem špatně prokazuje. Zákon vylučuje uzavření manželství v případě, že sňatek byl uzavřen jinde než před orgánem zákonem oprávněné církve či náboženského společenství.

Co když řekne „ne“?

Jak ukazuje například známý francouzský film Zvíře (1977) s Jean-Paulem Belmondem a Raquel Welchovou v hlavních rolích, ale i praxe matričního úřadu ve středočeských Ratajích nad Sázavou, čas od času se může stát, že jeden ze snoubenců na klíčovou otázku oddávajícího ohledně záměru uzavřít sňatek odpoví „ne“ nebo neodpoví vůbec. 

„V takovém případě oddávající chvíli počká a za dvě, tři minuty položí předepsaný dotaz znova. Jestliže se i po druhém pokusu ozve stejná odpověď, sňatek se neuzavře, oddávající zaklapne desky a odchází,“ popisuje Jana Aubrechtová z ratajské radnice.

Problémem naopak není například délka líbání po složení manželského slibu, je ale zřejmé, že zbytečným protahováním dochází ke zbytečnému skluzu harmonogramu celého dne, a tím i narušení duševní pohody svatebčanů. 

Zákon sice proklamuje, že sňatečný obřad má být veřejný, slavnostní a činí se v přítomnosti dvou svědků, nesplnění těchto podmínek ale nelze spojovat s následným prohlášením manželství za zdánlivé, protože nejde o vady tak klíčové, že by měly nějaký podstatný vliv na záměr uzavřít manželství. 

Povinnost účasti dvou svědků sice vyplývá ze zákona, avšak v současnosti se již jedná o institut veskrze tradiční a formální, kdy prakticky jedinou úlohou svědků je podpis do protokolu o uzavření manželství, kdy jeho absence pro vzniklé manželství nenese žádné negativní následky. 

Jiná věc je, že v praxi vás beze svědků žádný český úředník nejspíš neoddá. Svědci Jehovovi naopak u sňatku vůbec nevadí.

Drahá svatba přináší větší riziko rozvodu. Recept na spokojené a dlouhé manželství existuje, říká britský expert Harry Benson

Lidé, bděte

Podtrženo, sečteno, z neprozřetelně uzavřeného sňatku se sice hypoteticky „vyvléknout“ dá, ale když si zrovna nevezmete někoho s prokazatelně falešnou občankou, je zatraceně těžké u soudu prokázat, že svatba byl jen špatný vtip, nebo že jste nevěděli, na co se vás oddávající ptá.

I kdyby se vám to snad nakrásně povedlo, rozhodně to nebude záležitost 24 hodin, ale bude to stát hodně nervů a asi i peněz. Hru na sňatky či registrace si proto raději nechte do ochotnického spolku, anebo na ni raději úplně zapomeňte – je to totiž smrtelně vážná věc.

Gastronáckové, sklapněte: Že svíčková, řízek a vepřo-knedlo-zelo nejsou české, vědí dnes i teenageři

„Vládne tu individualizovaný ezoterismus. Lidé už nedůvěřují institucím,“ říká religionista Zdeněk Vojtíšek

sinfin.digital