Rok 2024 přináší řadu novinek v regulaci digitálního prostoru a práva duševního vlastnictví

Ján Kuklinca

PRÁVNÍ SERVIS | V posledních letech Evropská unie vyvinula značné úsilí k regulaci digitálního prostoru, což vyvrcholilo přijetím několika důležitých právních předpisů, které ovlivní řadu společností nejen v roce 2024. Stranou nezůstala ani oblast práva duševního vlastnictví.

Akt o umělé inteligenci

Rok 2023 byl svědkem důležitého momentu, kdy na úrovni EU byla dosažena politická dohoda o hlavních principech Aktu o umělé inteligenci. Toto přelomové nařízení, jehož finální znění se očekává v prvních měsících roku 2024, představuje průkopnický krok v regulaci umělé inteligence. 

Akt definuje umělou inteligenci v širokém rozsahu, zahrnujícím i systémy generativní AI, a stanovuje specifické povinnosti a sankce v závislosti na míře rizika jednotlivých AI systémů.

Zároveň přichází s několika zásadními omezeními: některé aplikace, jako jsou systémy sociálního skóringu nebo většina biometrické identifikace v reálném čase, budou zcela zakázány. 

Akt klade zvýšené nároky na užití AI v kritických oblastech, jako je zdravotnictví, bankovnictví a vzdělávání, a vyžaduje od provozovatelů posouzení dopadů na základní lidská práva.

Akt o datech

Kromě Aktu o umělé inteligenci bude zásadním předpisem i již přijatý Akt o datech, který se zaměřuje na oblast sdílení dat, zejména těch generovaných produkty IoT (Internet věcí). Cílem je vytvořit „trh s daty“, která pocházejí z využívání produktů a souvisejících služeb. 

Akt klade důraz na povinnosti výrobců produktů a držitelů dat umožnit uživatelům a případným dalším subjektům přístup ke generovaným datům.

Účinnost Aktu o digitálních službách

Důležitým momentem v digitální éře bylo přijetí Digital Services Act (DSA), neboli Aktu o digitálních službách, který vstoupí v účinnost v první polovině roku 2024 a který stanovuje různé povinnosti pro poskytovatele digitálních služeb.

Cílem DSA je zvýšit bezpečnost a transparentnost online prostoru a ochránit uživatele před škodlivým obsahem a klamavými praktikami. DSA klade důraz na boj proti nelegálnímu obsahu a transparentnost reklamních a algoritmických systémů. 

Spolu s DSA bude přijatý i prováděcí český zákon o digitální ekonomice, který upraví mimo jiné i pravidla pro zasílání elektronických obchodních sdělení.

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Krokem v posílení kybernetické bezpečnosti (nejen v EU) bude implementace evropské směrnice NIS 2, v České republice prostřednictvím nového zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Ten rozšíří počet subjektů, na které dopadne, zpřesní řadu požadavků na společnosti ve vztahu k prevenci, detekci, hlášení a zvládání kyberbezpečnostních incidentů.

Účinnost nařízení DORA

V rámci finančního sektoru EU je důležitým předpisem nařízení DORA (Digital Operational Resilience Act), které se zaměřuje na kyberbezpečnost finančních institucí. 

Toto nařízení z konce roku 2022 nabude účinnosti v lednu 2025. To znamená, že rok 2024 bude pro finanční instituce klíčový z hlediska přizpůsobení se požadavkům nařízení.

Akt o kybernetické odolnosti

V listopadu 2023 dosáhly orgány EU dohody ohledně obsahu Aktu o kybernetické odolnosti, který má zlepšit bezpečnost hardwarových a softwarových produktů, a to jak při jejich uvádění na trh, tak v průběhu jejich životního cyklu. 

Nařízení nabude účinnosti přibližně v druhé polovině roku 2025, což přiláká pozornost výrobců a distributorů produktů s delším vývojovým cyklem.

Revize Nařízení eIDAS

V roce 2023 dosáhly zákonodárné orgány EU politické shody i nad zásadním přepracováním Nařízení eIDAS, které upravuje elektronické identity a služby vytvářející důvěru (tj. zjednodušeně řečeno služby umožňující elektronické podepisování). 

Jednou z hlavních novinek bude vznik Evropské digitální peněženky, která bude elektronicky uchovávat identitu a různé doklady lidí.

Aplikace eDoklady

I Česká republika přichází s vlastní digitalizační novinkou, aplikací eDoklady, která umožní ukládání digitálních stejnopisů dokladů.

Tato aplikace bude zpočátku používána pouze vůči ústředním správním úřadům, ale postupně se rozšíří i na další orgány veřejné moci a některé další subjekty.

Elektronická Sbírka zákonů

S novým rokem přichází i elektronicky vedená Sbírka zákonů, dostupná na www.e-sbirka.cz. 

Elektronická sbírka nahradí papírově vydávané sbírky zákonů a stane se autoritativním zdrojem právních předpisů.

Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků v EU

EU zavedla nové nařízení chránící zeměpisná označení řemeslných a průmyslových výrobků, jako jsou porcelán, sklo, šperky a textil. 

To umožní výrobcům, zejména malým podnikům, propagovat a chránit názvy svých proslulých nepotravinářských výrobků.

Nařízení o trzích kryptoaktiv

A konečně, v roce 2023 EU přijala nařízení o trzích kryptoaktiv (MiCAR). 

Momentálně se připravuje zákon o digitálních financích, který má implementovat MiCAR a částečně také nařízení DORA.

Bird & Bird

Autorem článku je Ján Kuklinca z advokátní kanceláře Bird & Bird, která je partnerem rubriky Právní servis na INFO.CZ a garantem oblasti digitálních technologií, práva duševního vlastnictví a pracovního práva.

sinfin.digital