Budoucnost udržitelného oběhu uhlíku v zemědělství

Vojtěch Bašný

PRÁVNÍ SERVIS | V rámci dosažení klimatických cílů EU v oblasti snižování emisí uhlíku, dosažení klimatické neutrality a adaptačních opatření bude hrát významnou úlohu vytvoření tzv. udržitelného oběhu uhlíku. V souvislosti s tím Evropská komise přijala 15. prosince 2021 Sdělení o udržitelném oběhu uhlíku.

Udržitelný oběh uhlíku odolný vůči změnám klimatu by měl být založen na třech pilířích:

  • Dekarbonizační strategie v průmyslu, dopravě, stavebnictví a energetice.
  • Recyklaci uhlíku z odpadů, udržitelné biomasy nebo přímo z atmosféry a jeho využití v sektorech, které budou i nadále na uhlíku závislé (recyklace a využití uhlíku mají umožnit nové přístup a technologie, jako je biohospodářství v oblasti lesnictví a zemědělství nebo technologie „carbon capture and use“).
  • Zvyšování pohlcování uhlíku prostřednictvím opatření v oblasti zemědělství a lesnictví nebo prostřednictvím průmyslových řešení.

Především třetí pilíř se přímo dotýká oblasti zemědělství a lesnictví, jelikož přírodní ekosystémy budou klíčové pro dosažení negativních emisí kompenzující vyprodukované emise. V tomto ohledu rovněž Evropská komise navrhuje změnu nařízení LULUCF s cílem do roku 2035 dosáhnout toho, aby pohlcení ze suchozemských ekosystémů vyrovnalo emise z půdy, chovu hospodářských zvířat a používání hnojiv. Nařízení LULUCF však stanovuje cíle na úrovni členských států a neuvádí konkrétní podmínky ani nástroje pro motivaci jednotlivých zemědělců a lesníků jako subjektů, které obhospodařují konkrétní ekosystémy a nesou související náklady.

Certifikační systém a uhlíkové kredity jako motivace pro zemědělce

Za účelem zvýšení motivace zemědělců a lesníků se Evropská komise zavázala k předložení návrhu právního rámce EU pro certifikační systém pro započítávání a certifikaci pohlcování emisí z oblasti zemědělství a lesnictví na úrovni hospodařících subjektů a jejich pozemků, a to do konce roku 2022.

V současnosti, až do 5. května 2022, je spuštěna veřejná konzultace EK v rámci přípravy tohoto legislativního rámce. Odborná veřejnost a zainteresované subjekty mají možnost zjistit směřování EU a ovlivnit tvorbu budoucích pravidel - na stránce EK s názvem Certification of carbon removals – EU rules.

Hlavním cílem zamýšlených legislativních novinek je vytvořit jednotný rámec, který by stanovil požadavky na monitorování, vykazování a ověřování pohlcených emisí, a podpořit dobrovolný obchodní model s ověřenými kredity o pohlceném uhlíku.

Tento obchodní model je založen na předpokladu, že produkty z takto certifikovaných zdrojů s větší přidanou hodnotou budou mít kompetenční výhodu na trhu oproti standardní produkci a ověřené kredity o pohlcení budou poptávány ze stran subjektů, které budou chtít vylepšit svou uhlíkovou stopu a pozici na trhu ve vztahu k uvědomělým spotřebitelům.

Deloitte Legal

Autorem článku je Vojtěch Bašný z advokátní kanceláře Deloitte Legal, která je partnerem rubriky Právní servis na INFO.CZ a garantem oblastí právo životní prostředí a digitální právo.

Článek vznikl v rámci prvního ročníku konference o regenerativním zemědělství Živá krajina, která se uskutečnila 2. března 2022 v Praze. 

sinfin.digital