Udržitelnost se stane přirozenou součástí byznysu, říká Fiala z Raiffeisenbank. Banky se podle něj budou zaměřovat na „jak“, nikoli pouze na „proč“

Důraz na udržitelnost a EGS jsou už nyní vlastní většině relevantních tuzemských bank. V budoucnu se podle Petra Fialy, ředitele Trade Finance & Factoringu v Raiffeisenbank, tento apel ještě zvýrazní. „V budoucnu bude udržitelnost přirozenou součástí byznysu, banky se budou zaměřovat na ‚jak‘ dosáhnout udržitelných cílů, nikoli pouze na ‚proč‘,“ říká Fiala v rozhovoru pro INFO.CZ. Podle manažera je budoucnost bankovního přístupu k udržitelnosti i v tom, že banky „postupně přestanou řešit udržitelné projekty nebo KPI-linked financování jako samostatné iniciativy, protože data o udržitelnosti se budou integrovat do běžného chodu bankovních operací“. Jak se na udržitelnou budoucnost co nejlépe připravit? A jak fungují ESG mechanismy za bankovní oponou? 

Jaké jsou v Raiffeisenbank hlavní pilíře pro udržitelnost a ESG strategii? 

Základním rámcem pro implementaci ESG strategie je pečlivě navržený přístup, který se zaměřuje na interní aktivity i aktivity pro klienty. Při výběru aktivit klademe důraz na materialitu a identifikaci oblastí s největším dopadem. Strategie spojuje byznysové cíle s ESG principy, což nejen usnadňuje život klientům, ale přispívá i k udržitelnosti. V Raiffeisenbank zdůrazňujeme tři hlavní pilíře udržitelnosti: poskytování ESG poradenství a podporu udržitelných financí, aktivní zapojení do environmentální a společenské odpovědnosti a podporu odpovědné správy a řízení.

V jakých konkrétních produktech se to promítá v obchodním modelu banky?

Udržitelná strategie v Raiffeisenbank odráží svůj vliv napříč segmenty, produkty a službami. V retailovém segmentu se projevuje prostřednictvím nabídky zelených hypoték a u Raiffeisen stavební spořitelny jsou to zase ekopůjčky. Pro malé a střední podniky jsou k dispozici standardizované produkty, jako je Financování úspor energií, nebo široká škála řešení na specifické potřeby konkrétních klientů. V segmentu velkých korporací se Raiffeisenbank zaměřuje na udržitelné finance, implementaci Taxonomie a propojení s klíčovými výkonnostními ukazateli. 

Plánujete v ESG větvi vašeho produktového portfolia inovovat – případně jakým směrem?

Inovace je dnes standardní a zároveň nezbytnou součástí našeho života pro udržení konkurenceschopnosti. Je rovněž klíčovou podmínkou pro to být správným partnerem pro naše klienty. Zaměřuje se na řešení potřeb klientů a zároveň aktivně identifikuje oblasti, kde ekonomika, trh a naši klienti očekávají budoucí poptávku po udržitelných produktech. 

Uhlíková kalkulačka v mobilním bankovnictví? „Část klientů by to velmi ocenila,“ říká Putna z Raiffeisenbank

Proč jsou podle vás právě banky jedním z hlavních nositelů ESG strategie a jaká je jejich role v prosazování této strategie na trhu?

Banky hrají klíčovou roli z několika důvodů. Jednak finanční sektor je strategickým pilířem pro implementaci a vymáhání regulací týkajících se udržitelnosti. Banky hrají aktivní roli ve vedení klientů k pochopení a přizpůsobení se změnám spojeným s udržitelností. Zároveň banky nechtějí být pouze subjektem, který vymáhá, ale spíše partnerem, který pomáhá klientům porozumět a přizpůsobit se těmto změnám. Mnohé z bank jsou také součástí nadnárodních skupin, které se udržitelností zabývají již delší dobu, což jim poskytuje širší pohled a porozumění, co toto téma znamená regionálně a globálně a jaký má vliv na trhy a společnost.

Jaké jsou z vašeho pohledu hlavní výzvy, se kterými se banka setkává při sběru a reportingu nefinančních dat (CRIF)?

Banka se může potýkat s několika klíčovými výzvami. Mezi tyto výzvy patří nedostupnost relevantních dat, nepochopení účelu jejich potřeby ze strany klientů banky, a také samozřejmě otázky spojené s náklady na implementaci celého ekosystému sběru a reportingu na straně bank i klientů. V poslední době však vznikají řešení zaměřená zejména na menší a střední podniky, což snižuje náklady a zvyšuje dostupnost potřebných informací. Česká Raiffeisenbank se aktivně podílí na přípravě CRIF dotazníku, což přispívá k usnadnění života klientů.

Jak tyto informace pomáhají při rozhodování v oblasti udržitelného financování?

Hrají klíčovou roli z několika důvodů. Zaprvé, zásada „co neměřím, nemohu řídit“ zdůrazňuje význam mít relevantní data pro efektivní řízení transformace ekonomiky na udržitelnou, včetně souvisejících rizik. Data poskytují nám i firmám jasné informace o potenciálních ziscích a nejefektivnějších opatřeních.

Můžete přiblížit konkrétní příklady projektů nebo iniciativ, které banka podporuje v rámci udržitelného rozvoje?

Banka aktivně podporuje různé projekty a iniciativy v rámci udržitelného rozvoje, prostřednictvím úpisu aktiv v rámci Green a Sustainable bondů. Rovněž jsme aktivní v podpoře energetických koncepcí, zlepšení podmínek třídění odpadu a iniciativy spojené s digitalizací. V oblasti sociální odpovědnosti se banka zaměřuje na témata související s její činností, jako je vzdělání (například projekt Zlatka.in podporující finanční gramotnost dětí a mládeže) nebo podpora diverzity. Tímto způsobem banka aktivně přispívá k udržitelnému rozvoji ve více dimenzích.

Jaký je jejich dopad na společnost a životní prostředí?

Banka měří a zveřejňuje dopad svých projektů na společnost a životní prostředí v tzv. „impact reportu“. Tento report slouží k transparentní prezentaci konkrétních údajů a výsledků, které vyplývají z podporovaných projektů a iniciativ. Díky měření dopadu lze kvantifikovat přínosy pro společnost, například v oblasti sociální odpovědnosti a podpory životního prostředí. Zveřejnění těchto informací umožňuje klientům, investorům a široké veřejnosti lépe porozumět pozitivnímu vlivu bankovních aktivit na udržitelný rozvoj.

ESG je pro firmy v Česku velký strašák. Může jim ale pomoci s konkurenceschopností, říká Šrubařová

Jakým způsobem integrujete ESG faktory do procesu poskytování úvěrů a financování?

ESG rizika jsou začleněna jako součást klasických rizik, což znamená, že jsou brána v úvahu stejně jako jiné finanční rizikové faktory. To umožňuje bankám lépe identifikovat a spravovat potenciální dopady na udržitelnost. Banka dále směřuje k přesunu od kvalitativního ESG hodnocení ke kvantitativnímu. Tento přechod znamená, že hodnocení a posuzování ESG faktorů jsou stále více založena na konkrétních kvantitativních ukazatelích, což umožňuje objektivnější a měřitelné hodnocení vlivu projektů a klientů na udržitelnost.

Jaký je vliv těchto faktorů na úrokové sazby a podmínky pro klienty?

Podmínky pro klienty závisí na celkové situaci klienta. Banka může zohlednit ESG faktory při stanovení úrokových sazeb a podmínek v závislosti na udržitelnosti a společenské odpovědnosti projektu nebo klienta.

Nepřipravuje se banka tím, že podporuje ESG projekty např. nižší úrokovou sazbou, o potenciální zisk/úrokovou marži?

Cena je odrazem všech možných rizik a faktorů. Poskytování lepší úrokové sazby nebo výhodnějších podmínek může být jedním z mechanismů odměňujících klienty, kteří aktivně přispívají k udržitelné transformaci nebo se věnují projektům s pozitivním dopadem na životní prostředí a společnost. Prokazatelná vyšší ESG rizika jsou pak přímo úměrná vyšší ceně.

Jak banka plánuje podporovat zelenou tranzici a nízkouhlíkové projekty ve svém portfoliu?

Jednou z cest je vlastní dedikovaný tým zaměřený na podporu firem poskytováním finančních nástrojů a poradenství pro udržitelné a nízkouhlíkové projekty. Kromě toho banka aktivně přistupuje k edukaci firem, poskytuje informace a nástroje, které pomohou klientům lépe porozumět možnostem a výhodám spojeným s nízkouhlíkovými investicemi.

Další cestou je pak přenos know-how a znalostí trhu v oblasti střední a východní Evropy, což umožňuje lépe porozumět místním potřebám a příležitostem v rámci zelené tranzice. Celkovým cílem je aktivně přispívat k udržitelnému rozvoji regionu a podporovat klienty v dosahování jejich cílů v oblasti nízkouhlíkových a udržitelných projektů.

Jaký je váš pohled na budoucnost bankovního sektoru v kontextu udržitelnosti a ESG? Jaké změny a inovace očekáváte v tomto ohledu v nadcházejících letech?

V budoucnosti očekávám, že udržitelnost bude přirozenou součástí byznysu. Banky se budou zaměřovat na „jak“ dosáhnout udržitelných cílů, nikoli pouze na „proč“. Očekávám také, že postupně přestanou řešit udržitelné projekty nebo KPI linked financování jako samostatné iniciativy, protože data o udržitelnosti se budou integrovat do běžného chodu bankovních operací.

Zároveň bude probíhat posun k větší přesnosti v hodnocení udržitelnosti, tedy k vyhodnocení dopadu projektů na životní prostředí a společnost. Digitalizace a umělá inteligence (AI) budou klíčovými faktory, které umožní zjednodušení řešení a širokou dostupnost udržitelných financí pro širší spektrum klientů. Tyto trendy naznačují, že udržitelnost bude pevně zakotvena (nejen) do bankovního sektoru jako nedílná a nezbytná součást jeho fungování.

Přílišný aktivismus v udržitelnosti nemá smysl. Lepší je vysvětlovat vše v kontextu, říkají bankovní expertky Adéla Malinová, Kateřina Špániková a Denisa Pozníčková

sinfin.digital